Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gjeldende fra 01.01.24
Gjelder ved kjøp av profilartikler og firmagaver hos Scanprofil AS gjeldende fra 01.01.24 og inntil de endres.

Vi selger kun til registrerte bedrifter, lag og foreninger med norsk org. nr., bestillinger fra privatpersoner vil dessverre ikke bli effektuert.

Minstekjøp
Vi har en minsteordre på kr. 2 000,- pr. ordre eks. mva. og frakt. Dette kan avvike for enkelte varer som har minstebestilling i antall.

Bestilling og tilbud
Alle tilbud er gyldig i 30 dager. Bestillingen kan ikke endres etter at ordren er bekreftet såfremt bekreftelsen er i tråd med bestillingen.
Scanprofil AS kan kredittvurdere alle kunder for å avklare om kreditt innvilges. Hvis dette avslås, kan kunden betale på forskudd eller kansellere ordren.

Toll og avgifter
Enkelte varer og varegrupper kan være pålagt toll eller andre offentlige avgifter som vil bli lagt til på faktura. Beløp og satser er avhengig av ordrens innhold og størrelse, og styres av eksterne forhold Scanprofil ikke kan påvirke.

Produksjon og levering
Ved logomerking av varer ligger ansvaret på kunde for å levere eventuelle filer/materiell raskest mulig til Scanprofil AS.

Eventuelt forsinket levering av slikt materiell vil forsinke leveringsdato tilsvarende. Det forutsettes at kunde innehar de nødvendige rettigheter til design, logoer, bilder etc. i forbindelse med trykk. Ansvar for eventuelle brudd på immaterielle rettigheter o.l. tilfaller kunden i sin helhet.

Alle produktpriser på nettsiden forutsetter trykkeklar fil levert av kunde. Ved behov for originalarbeid vil dette medføre tilleggskostnad etter egne satser. Dette kan være rentegning av logo, ny design eller endring av design som avtales med kunden i hvert enkelt tilfelle.

Leveringstiden kan være ulikt fra produkt til produkt, og en bestilling som inneholder flere produkter fra forskjellige leverandører kan bli levert til ulike tidspunkt. Hvis Scanprofil AS forventer en forsinket levering av produkt(er) skal Scanprofil AS informere kunden om forsinkelsen og ny leveringstid. Scanprofil AS kan ikke holdes ansvarlig for tap eller andre forhold som følge av en forsinkelse.

For profilprodukter tas det forbehold om levering og fakturering av +/- 10 %.

Betalingsbetingelser
Alle varer faktureres med betalingsbetingelse pr. 10 dager. Vi forbeholder oss retten til å fakturere inntil 50 % av ordresum á konto ved bestilling, resten ved levering. Alle priser er ex. mva. og frakt.

Ved mislighold av betalingsbetingelsene beregnes morarenter etter forfall. Kostnader relatert returer og eventuelle nye utsendelser grunnet feil leveringsadresse eller uavhentede varer på mottakersted, belastes kunde i sin helhet. Scanprofil AS har eiendomsretten til leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av evt. renter og omkostninger er betalt i sin helhet, i.h.t. pantelovens § 3-14 til 3-22.

Garanti og reklamasjoner
Scanprofil AS garanterer at produkter og tilknyttede ytelser er fri for vesentlige feil eller mangler ved levering. Dersom annet ikke er avtalt selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil og mangler. Garantien omfatter ikke slitedeler og feil/mangler som skyldes alminnelig slitasje, oppbevaring, installasjon, bruk eller vedlikeholdelse i strid med instruksjoner eller vanlig praksis, reparasjon eller endring utført av andre og andre forhold Scanprofil AS ikke kan være ansvarlig for.

Kunden plikter å undersøke alle produkter og ytelser ved leveringen straks disse mottas. Eventuelle feil eller mangler må varsles Scanprofil AS senest 8 dager etter mottak. Ved feil levering av vare kan bytte kun skje dersom varen er i original emballasje og ubrukt.
Ved feil eller mangler som oppdages i garantitiden skal Scanprofil AS varsles straks denne oppdages. Vi vil deretter undersøke mottatt produkt og behandle reklamasjonen.
Skadet gods skal varsles omgående til fraktfører eller Scanprofil AS, dokumentert med bilder av skadet emballasje og eventuelt varen. Krav er ikke gyldig uten dette.

Ansvar
Scanprofil AS er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverte produkter, i det omfang et sådant ansvar følger av ufravikelig lovgiving. Scanprofil AS er uansett ikke ansvarlig for indirekte tap.

Som force majeure ansees forhold som er utenfor Scanprofil AS sin kontroll, og som Scanprofil AS ikke kunne forutsett ved avtalens inngåelse. I slike tilfeller er ikke Scanprofil AS ansvarlig for oppfyllelse av sine forpliktelser i avtalen. Eksempler på force majeure er naturforhold, krig, terror, pandemi, brann, hærverk, streik, etc.
------------